Rozwój przywództwa na miarę XXI wieku – Eco-przywództwo i Analytic-Network coaching.

 

Jakich liderów potrzebuje dziś świat?

 

Stojące dziś przed biznesem wyzwania m.in. dynamika zmian, globalizacja, rozbudowane struktury, pokolenie Z wchodzące na rynek pracy sprawiają, że zarządzanie jedynie poprzez KPI przestaje być wystarczająco efektywne i skuteczne. Złożoność mechanizmów biznesowych sprawia, że najszybciej rozwijające się firmy potrzebują liderów, którzy:

 • będą kompleksowo podchodzić do zarządzania zarówno ludźmi, jak i wynikami;
 • mają świadomość siły swojego wpływu,
 • jednocześnie wiedzą, że potrzebują wiedzy, zaangażowania i sprawczości swoich pracowników, aby osiągać sukcesy.
 

Biznes rozwija się dziś dzięki liderom, którzy koncentrują się nie tylko na osiąganiu wyników, ale również, a może przede wszystkim, angażują się w rozwijanie pracowników i zespołów, uruchamiając w nich potencjał i wiarę, że razem budują organizację, która służy lokalnym
i globalnym sieciom społecznym, których są częścią.

 

Na jakie wyzwania liderów odpowiada ANc i Eco-przywództwo?

 

 

Jeśli jesteś liderem/menagerem i …                                     ANc…

–  … masz zespół, ale działacie w rozproszeniu, czasem wręcz samotnie…

…uczy, jak i po co być w organizacji razem, wspierać się, korzystać wzajemnie ze swoich zasobów i potencjału, motywować i rozumieć mimo różnic.

–  … pracujesz w firmie, w której brakuje efektywnej komunikacji lub/i jest ograniczony przepływ informacji, widzisz silosy komunikacyjne…

…uruchamia zmianę ekosystemu, pomaga w budowaniu skutecznej komunikacji w zespole i poczucia współodpowiedzialności za rozwój biznesu u pracowników.

…obserwujesz, że w organizacji panuje poczucie braku ukierunkowania tego, co i po co robicie? Zastanawiasz się nad sensem waszych działań?

…wspiera w określaniu wspólnych kierunków oraz wartości indywidualnych,  jak i zespołu, nadając sens temu, co wspólnie robicie.

…brakuje Ci spójnej strategii?

…daje systemowe narzędzia do kreowania i wdrażania strategii spójnej z organizacją.

…zarządzanie zmianą w organizacji w erze wielu wyzwań gospodarczo-społecznych wydaje się nieefektywne?

…pomoże skutecznie prowadzić zespół i organizację przez zmianę, niezależnie od okoliczności i jej rozmiaru.

 

 

Eco-przywództwo odpowiedzią na rozwój przywództwa na miarę XXI wieku

 

 

Dziś lider nie powinien bać się, że nie wie wszystkiego, ale z zaufaniem czerpać ze swojej sieci, angażując ludzi w ciągły proces tworzenia i wdrażania strategii biznesowej. Dzięki temu rozprzestrzenia przywództwo w całej organizacji, angażując w rozwój firmy wszystkich pracowników, pokazując im, że ich praca jest potrzebna i że każdy z nich ma wpływ na osiągane efekty.

Takie założenia spełnia model eco-przywództwa opracowany przez  S. Westerna, który opiera się na świadomym korzystaniu z wpływu oraz odpowiedzialności pracowników organizacji. To oni często pełnią rolę nieformalnych liderów, bardziej wpływowych niż niejeden executive director. Pomijając ich potrzeby i wartości (np. skuteczności, efektywności, samodzielności, odpowiedzialności, pasji, sensu) lider działa na swoją niekorzyść, nie wykorzystując w pełni ich potencjału, demotywując lub też uruchamiając chęć sabotowania decyzji i realizowanej strategii.

Ecoprzywództwo polega na szerokim patrzeniu na rozwój organizacji, uwzględnianiu wielu perspektyw: rynku lokalnego i globalnego, innych podmiotów lokalnych i globalnych, technologii, jak również pracowników z rożnych miejsc w organizacji. Daje to pracownikom poczucie bycia ważnym ogniwem w rozwoju firmy, a nie jedynie pionkiem w biznesowej grze. Takie podejście do zarządzania znamienne jest dla liderów działających nie dla własnego poklasku i władzy, ale współodpowiedzialnie i etycznie na rzecz biznesu.

Model ecoprzywództwa rozwijany jest wg metodologii Analytic-Network Coaching wg Simona Westerna.  

 

Czym jest ANc?

 

To coachingowe podejście do rozwoju przywództwa, oparte na analitycznym i systemowym podejściu do funkcjonowania jednostki. Jego skuteczność poparta jest licznymi badaniami przeprowadzonymi przez S. Westrena, jak również projektami realizowanymi w wielu największych organizacjach międzynarodowych i polskich (m.in. HSBC; Google; Smurfit Kappa; KROSS).

Analytic-Network coaching:

 • to systemowe podejście do rozwoju Liderów – ich samoświadomości, osobistego, autentycznego stylu przywództwa i umiejętności strategicznego wpływania na sieci,
  w których pracują;
 • prowadzi do pozytywnej i stałej transformacji systemu organizacji, w której funkcjonuje Lider oraz ukształtowania kultury eco-przywództwa;
 • oparty jest na pięciu ramach, które służą uruchamianiu i osiąganiu indywidualnej zmiany lidera, dzięki identyfikowaniu i osiąganiu osobistych pragnień i celów, rozwijaniu świadomości połączeń w sieci relacji i efektywnemu zarządzaniu nimi.

System 5 ram był testowany i sprawdzany wśród liderów z całego świata, zarówno w procesach indywidualnych, jak i zespołowych:

 1. RAMA GŁĘBIsamoświadomości i wartości – praca na wewnętrznym JA Lidera w celu odkrywania własnych wartości, emocji, tożsamości, służąca poznaniu świadomych i nieświadomych schematów myślowych wpływających na osobistą efektywność, poczucia sprawczości i spełnienia;
 2. RAMA RELACJI relacje i praca zespołowa – praca na relacyjnym JA w celu poprawy relacji dzięki zrozumieniu zachodzących w nich procesów i mechanizmów; służąca budowaniu efektywnych relacji, opartych na zaufaniu i autentyczności;
 3. RAMA PRZYWÓDZTWAwpływ i moc przywództwa – praca na przywódczym JA, z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza badającego style przywództwa wg koncepcji dyskursów Simona Westerna, służąca rozwojowi roli przywódcy i wewnętrznego przywództwa Lidera, wypracowaniu indywidualnego, dopasowanego do profilu osobowości modelu przywództwa; osadzona w kulturze przywództwa w danej organizacji;
 4. RAMA SIECIwpływanie w sieci i przewodzenie zmianie – praca na sieciowym JA, praca na analizie sieci Lidera oraz obszarów wpływu w obrębie sieci, oddawania odpowiedzialności, inspirowania; świadomego wykorzystywania wpływu w celu przeprowadzenia pożądanej zmiany w organizacji;
 5. RAMA STRATEGICZNA myślenie strategiczne i planowanie – służy dokonaniu przeglądu pozostałych czterech ram, rozszerzeniu perspektywy strategicznej i wypracowaniu własnej strategii działania i rozwoju, indywidualnego, zespołowego i organizacyjnego.
 

 

 

 

Liderzy pracujący według tego podejścia wzmacniają pewność siebie i poczucie mocy w swojej roli, rozwijają autentyczność w relacji ze sobą i z innymi. Doskonalą się w zarządzaniu strategicznym, w patrzeniu sieciowo i systemowo, w rozwijaniu przywództwa wśród współpracowników, którzy mogą być liderami przedsięwzięć. Wchodzą wówczas w perspektywę followersa i podążają za swoimi pracownikami, będącymi liderami projektu. Odwracają się role, a każdy z nich się rozwija. Łączy się to z delegowaniem odpowiedzialności, zaufaniem, wzmacnianiem pracowników. Lider uczy się, że nie wszystko musi realizować sam. Wówczas organizacja ma szansę na ogromny rozwój, bo wszyscy pracownicy angażują się w tworzenie biznesu na miarę XXI wieku. 

 

Czym jest Eco-przywództwo?

 

 

Eco-przywództwo często odbierane jest jako podejście do ekologii środowiska, dbania o zasoby czy świadome dbanie o społeczności, w których żyjemy. I jest to zdecydowanie prawdziwe, jednak tylko częściowe definiowanie eco-przywództwa.

Eco-lider to człowiek patrzący szeroko, dostrzegający powiązania między elementami systemów, w których funkcjonuje, świadomie korzystający z wpływu, aby działać etycznie, dla dobra społeczności lokalnych i globalnych, w których działa. Uwzględnia zarówno wpływ człowieka, jak i technologii na świat, w którym żyjemy. Uruchamia współodpowiedzialność i zaangażowanie w ludziach, których ma w swoim otoczeniu. Empatycznie reaguje na potrzeby zarówno własne, jak i innych, rozumiejąc, że jedynie jednostka w dobrostanie jest w stanie dbać o świat wokół siebie.

 

Jakie korzyści niesie wdrożenie Ecoprzywództwa w organizacji?

 

 

 • nawet do 80% (na podstawie realizowanego projektu) wzrasta zaangażowanie zespołów w projekty, w tworzenie kreatywnych rozwiązań i odpowiedzialność za rozwój firmy;
 • wyższa retencja pracowników – tworzone środowisko i atmosfera pomagają zatrzymać pracowników na dłużej, zwiększając ich lojalność;
 • świadomość liderów i pracowników swojej mocy oddziaływania i obszarów wpływu na rozwój firmy;
 • mniejsza liczba maili, szybciej podejmowane decyzje i realizowane zadania;
 • bezpośrednia komunikacja – wzrośnie skuteczność komunikacji w zespole i organizacji;
 • mniej pytań Po co? Dlaczego? – pracownicy rozumieją, co się dzieje w firmie, jak działa rynek, wzrośnie ich świadomość budowania konkurencji, skuteczność w pozyskiwaniu i utrzymaniu klienta;
 • większy zysk – wzrasta odwaga do podejmowania ryzyka w zespole celem osiągania KPI;
 • wzrasta większa pewność siebie, elastyczność w procesie zmiany, adaptacyjność zespołu;
 • wzrasta samodzielność i odpowiedzialność oraz odporność psychiczna Lidera i zespołu.
 

Podsumowując, podejście Analytic-network coaching to nowatorska metoda rozwoju przywództwa, która odpowiada na wyzwania dzisiejszego biznesu. Inwestycja w rozwój liderów przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników, a co za tym idzie, w większą efektywność biznesową i wyniki firmy.

 

Już teraz serdecznie zapraszamy Cię na zaawansowany warsztat przywództwa dla Liderów „Jak być liderem i nie dać się zwariować – warsztat eco-przywództwa w oparciu o metodę A-Nc”. 

🗓️ 27.03.2024 r.
📍 ADN Browary Warszawskie ul. Grzybowska 56 | Warszawa
💰 Dołącz za 790 zł / netto – do 23.02.2024 r.
Po 24.02.2024 r. – 950 zł / netto

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *