CASE STUDY

KONTEKST PROJEKTU – międzynarodowa firma produkcyjna, złożona z kilku spółek, inwestująca w ciągły rozwój swoich pracowników, w celu wzmacniania przewagi konkurencyjnej na rynku. Projekt był prowadzony na dwóch poziomach, dla dwóch grup pracowników – obecnych, doświadczonych menedżerów, jak i wśród talentów-sukcesorów, przygotowywanych do roli lidera w przyszłości. 

Główne cele projektu były związane m.in. z rozwijaniem kompetencji przywódczych, wzmacnianiem samoświadomości w roli lidera, wdrażaniem kultury rozwoju pracowników. 

ZAKRES PROJEKTU – projekt był realizowany kompleksowo; w przeciągu 3 lat zrealizowano 2 edycje cyklu warsztatów rozwoju talentów – sukcesorów (30 osób); cykl warsztatów zarządzania poprzez wartości dla kadry menedżerskiej (40 osób) oraz proces rozwoju kompetencji przywódczych dla grupy 12 menedżerów. 

METODY PRACY – projekt prowadzono zgodnie ze standardami Analytic-Network coaching  – innowacyjnej moty rozwoju przywództwa; International Coaching Community; wykorzystano m.in. MindSonar – narzędzie diagnozujące wartości indywidualne i zespołowe; IPP – narzędzie diagnozujące potencjał liderski. 

EFEKTY PROJEKTU:

 • Wzrost zaangażowania wśród menedżerów i pracowników dzięki świadomemu zarządzaniu poprzez wartości;
 • Wzrost zaufania w zespole kadry menedżerskiej co przełożyło się na efektywność komunikacji;
 • Krótsza droga w przekazie informacji w zespołach oraz między pracownikami;
 • Wzrost pewności siebie i odwagi wśród talentów-sukcesorów;
 • Stworzenie kultury wykorzystywania wewnętrznego potencjału i wiedzy w organizacji;
 • Wzmocnienie lojalności pracowników dzięki inwestowaniu w ich rozwój osobisty i zawodowy. 

KONTEKST – firma rodzinna będąca częścią międzynarodowego holdingu; odnotowująca skok finansowy i kadrowy rok do roku; diagnozująca potrzebę rozwoju na poziomie zarządzania, kultury, sprzedaży, organizacji pracy aby nadal wzmacniać i utrzymywać przewagę konkurencyjną na rynku. 

Celem projektu była transformacja kultury zarządzania adekwatnie do aktualnych potrzeb firmy i wyzwań na rynku. 

ZAKRES PROJEKTU – projekt był dedykowany zespołowi sprzedażowemu w kontekście rozwoju umiejętności sprzedaży w oparciu o wartości klienta oraz sprzedaży doradczej; zespołowi menedżerskiemu w kontekście kształtowania odwagi liderskiej, decyzyjności, uruchamiania samodzielności i współodpowiedzialności pracowników.

METODY PRACY – zespoły prowadzone były w formule team coachingu, zgodnie ze standardami Analytic-Network coaching  – innowacyjnej moty rozwoju przywództwa oraz International Coaching Community. 

EFEKTY PROJEKTU:

 • Wzrost efektywności, samodzielności i odwagi wśród handlowców;
 • Dojrzałość menedżerska – świadome zarządzanie poprzez wartości, inspirowanie i rozwijanie pracowników, wzmacnianie ich pewności siebie i samodzielności;
 • Systemowe podejście do rozwoju strategicznego firmy – stawianie odważnych celów, uruchamianie pełni potencjału i samodzielności pracowników do ich realizacji.

KONTEKST – Partner sprzedażowy jednego z największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, zatrudniający ok 100 osób, będącej w zmianie wynikającej z sytuacji prawnej na rynku. Głównym celem projektu było wzmocnienie sił sprzedaży, rozwój kompetencji sprzedaży doradczej. 

ZAKRES PROJEKTU – projekt obejmował kadrę menedżerską (dyrektor regionu, dyrektorzy call center, menedżerowie średniego szczebla, team liderzy) oraz trenerów wewnętrznych zespołu call center (20 osób); zrealizowano indywidualne procesy coachingowe; cykl warsztatów rozwoju umiejętności zarządzania zespołem sprzedażowym oraz procesami sprzedażowymi. 

METODY PRACY – wykorzystano MindSonar – narzędzie diagnozujące wartości indywidualne i zespołowe oraz wynikające z badania potrzeby rozwoju zespołu. 

EFEKTY PROJEKTU:

 • Zatrzymanie rotacji w zespole handlowym; 
 • Wzmocnienie zaangażowania w zespole menedżerskim i sprzedażowym; 
 • Osiąganie wyższych wyników sprzedażowych mimo nowych czynników prawnych, wpływających ograniczająco na sprzedaż; 
 • Efektywne zarządzanie swoją pracą, zadaniami, celami w zmianie dzięki wsparciu i dobrej komunikacji menedżerów; 
 • Wzrost zaufania i gotowość do udzielania sobie wsparcia, dzielenia się wiedzą – obniżenie początkowej rywalizacji a wzrost efektu synergii między zespołami; 
 • Większa pewność siebie menedżerów dzięki rozwinięciu kompetencji menadżerskich, coachingowych – co przełożyło się na lepszą atmosferę pracy w zespołach

KONTEKST – organizacja zajmująca się finansowaniem przedsiębiorstw zatrudniająca ok 900 osób w kilku lokalizacjach na terenie Polski, będąca w zmianie związanej ze zmianą kultury zarządzania na poziomie zarządu oraz modelu sprzedaży.

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu zaangażowania wśród pracowników, zlikwidowanie silosów, uspójnienie modelu zarządzania i wzmocnienie poziomu przywództwa w szczególności na poziomie średniej kadry kierowniczej.

ZAKRES PROJEKTU – kadra menedżerska (dyrektorzy, menedżerowie średniego szczebla, team liderzy) około 170 osób. Projekt obejmował zdefiniowanie wartości firmowych i opracowanie modelu komunikacji opartego o wartości, zdefiniowanie oczekiwanej przez zarząd postawy menedżerów, diagnozę menedżerów, opracowanie i realizację programu rozwoju przywództwa na wszystkich poziomach, przygotowanie zespołu trenerów wewnętrznych, opracowanie nowego modelu oceny okresowej uwzględniającej elementy postawy pracowników, indywidualne procesy coachingowe, warsztaty komunikacji w zespołach, opisy i wartościowanie stanowisk pracy.

METODY PRACY – wykorzystano Insights Discovery – narzędzie badające style osobowości i komunikacji, MindSonar – narzędzie diagnozujące wartości indywidualne i zespołowe oraz wynikające z badania potrzeby rozwoju zespołu, Gallup Strengths Finder – diagnoza mocnych stron i talentów, badanie klimatu organizacji i dwukrotne badanie poziomu zaangażowania. Projekt trwał 2 lata

EFEKTY PROJEKTU:

 • Wzrost świadomości wartości firmowych i zbudowanej na nich oczekiwanej postawy wśród pracowników
 • Podniesienie poziomu zaangażowania o 16 punktów procentowych
 • Wzmocnienie roli i kompetencji średniej kadry kierowniczej m.in poprzez działania rozwojowe i zmianę poziomów decyzyjnych
 • Wzrost wyników sprzedaży
 • Uproszczenie struktury organizacyjnej i uporządkowanie w obszarze dublowania zadań
 • Zakończenie sporu ze stroną społeczną
 • Wzrost efektu synergii między zespołami
 • Zwiększenie poziomu zaufania do zarządu i kadry kierowniczej (zbadane w diagnozie zaangażowania)
Back to Top